موجود
نام کالاطیفمصرف کننده(ریال)
پنل 6وات روکار گرد-مربعسه حالته370000
پنل 12وات روکار گرد-مربعآفتابی/مهتابی/استاندارد460000
پنل 12وات روکار گرد-مربعسه حالته530000
پنل 18وات روکار گرد-مربعآفتابی/مهتابی/استاندارد610000
پنل 18وات روکار گرد-مربعسه حالته710000
پنل24وات روکار گرد-مربعآفتابی/مهتابی/استاندارد880000
پنل 24وات روکار گرد-مربعسه حالته990000
مقایسه