توضیحات

انواع:مات/براق
سایزها:35/5*215سانتی متر(براق)/41*215سانتی متر(مات)
ضخامت:نازک3و4میلی متر